ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เลขที่  100/11  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ 41000
เบอร์โทรศัพท์ : 062 604 0862
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (Email):  udon@otep.mail.go.th