การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7 /2560

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 7 /2560
ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี

ปช คกก สกสค 72560_๑๗๐๗๒๕_0009ปช คกก สกสค 72560_๑๗๐๗๒๕_0002 ปช คกก สกสค 72560_๑๗๐๗๒๕_0004ปช คกก สกสค 72560_๑๗๐๗๒๕_0005ปช คกก สกสค 72560_๑๗๐๗๒๕_0007