การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)

การประชุมสนทนากลุ่ม (Foucus Group)
การจัดบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มี แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
วันที่  20 ก.ค. 2560  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
มีสมาชิกร่วมประชุม 5 จังหวัดคือ จังหวัดอุดรธานี  หนองคาย   หนองบัวลำภู  ขอนแก่น   บึงกาฬ
ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0018ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0006ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0003 ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0004ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0005ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0007ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0008ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0009ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0010ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0011ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0012ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0013ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0015ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0021ปช focus group_๑๗๐๗๒๐_0022