ประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู วันที่ 28 ส.ค 2560

S__6578588

S__6578583 S__6578584 S__6578586 S__6578589