ประมวลภาพจ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เดือน ต.ค. 2559