ผอ สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์) มอบเงินศาสนพิธี และพวงหรีดสมาชิกถึงแก่กรรม

ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์ ) มอบเงินศาสนพิธิและพวงหรีด สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม
ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์ ) มอบเงินศาสนพิธิและพวงหรีด สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม