พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้ครู

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้ครู
ระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับ   สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

25988 S__19611658 S__19611659 S__19611660