โครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส.

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
แบบฟอร์มโครงการจัดสรรเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส
 1.  แบบฟอร์มคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.
1.1สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกปี60 ชพค มอบอำนาจจังหวัด
กรณีสมาชิกไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง

2.  แบบฟอร์มคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส.
2.1 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกปี60 ชพส  มอบอำนาจจังหวัด
กรณีสมาชิกไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง

3.  แบบฟอร์มแก้ไขปัญหาหนี้ครู (ครูวิกฤติ)

S__4450479